Záruka

Záručné podmienky spoločnosti Candy Hoover ČR s.r.o.

Zákazník má v rámci záruky poskytovanej spoločnosťou Candy Hoover ČR s.r.o. (Ďalej len „Spoločnosť“ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže zákazník požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa týka vada len súčasti výrobku, výmenu chybnej súčasti. Ak nie je takýto postup možný , je kupujúci oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny výrobku. Právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy možno uplatniť len za splnenia všetkých zákonných predpokladov, a to len vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebovaný alebo poškodený.

Podmínkou pre uplatnenie akéhokoľvek práva zo záruky je, že sa dodržali podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom na montáž a obsluhu.

U vstavaných spotrebičov je podmienkou uplatnenia záruky odborná inštalácia výrobku vykonaná špecializovanou organizáciou.

Právo na odstránenie chyby výrobku je zákazník povinný uplatniť prostredníctvom najbližšieho autorizovaného servisného strediska Spoločnosti (ďalej len „Servisné stredisko“) a umožniť overenie existencie uplatnenej vady vrátane zodpovedajúceho vyskúšania, príp. demontáže výrobku, v prevádzkovej dobe tohto Servisného strediska. Každé právo zo záruky je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak právo na uplatnenie záruky zaniká.

Pri dodržaní podmienok spôsobu užívania výrobku je na výrobok poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.

Servisní stredisko posúdi oprávnenosť uplatnenia vady (reklamácie) a podľa povahy vady výrobku rozhodne o spôsobe riešenia. Zákazník je povinný poskytnúť Servisnými stredisku súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva zo zodpovednosti za vady, na overenie existencie reklamovanej vady aj záručné opravy výrobku.

Priebeh záručnej doby sa stavia po dobu od riadneho uplatnenia práva na odstránenie vady do vykonania záručnej opravy servisom, avšak len pri splnení podmienok uvedených v záručných podmienkach. Po vykonaní záručnej opravy je servis povinný vydať kupujúcemu čitateľnú kópiou opravného listu. Opravný list slúži k preukazovaniu práv zákazníka, ktorý vo vlastnom záujme pred podpisom tohto listu skontroluje jeho obsah a kópiu následne starostlivo uschová.

Ak nebude uplatnená vada zistená alebo ak nejde o záručnú vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, či ak neposkytne zákazník Servisnému stredisku zhora uvedenú súčinnosť, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu aj Servisnému stredisku všetky prípadné náklady, ktoré im v súvislosti s týmto vzniknú.

Podmienky Garancie bezplatného servisu

V prípade nákupu výrobku z portfólia Candy Hoover Group, ktorý zakúpil zákazník v rámci svojej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky, poskytuje spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o na tento výrobok nad rámec svojich zákonných povinností garanciu bezplatného servisu v dobe trvania 6 mesiacov od dátumu predaja (ďalej len „Garancia“).

Garancia sa vzťahuje len na výrobky prevádzkované v domácnosti a súčasne na výrobky, ktoré javia známky iba bežného opotrebenia. V prípade nesplnenia podmienok v predchádzajúcej vete nárok na plnenie z Garancie zákazníkovi zaniká.  Pokiaľ bude výrobok v komerčnej prevádzke, alebo bude jeho opotrebenie posúdené technikom ako väčšie, než je typické pre bežnú prevádzku v domácnosti, tak Candy v rámci Garancie poskytuje len bezplatnú diagnostiku. Prípadnú opravu alebo náhradný diel si hradí zákazník.

Výnimkou sú charitatívne a neziskové organizácie, kde Candy predlžuje dobu trvania Garancie na bezplatný servis na 24 mesiacov od dátumu predaja. Charitatívne a neziskové organizácie tak majú nárok na bezplatný servis bez ohľadu na splnenie podmienok vyššie, teda bez ohľadu na mieru opotrebenia a prevádzku výrobku mimo domácnosti. Jedná sa o nasledujúce subjekty:

 

•           Školy, Materské škôlky a jasle

•           Detské domovy, Domovy seniorov

•           Domovy pre handikepovaných

•           Záchranná služba, Hasiči

•           Nemocnice, Lekársku prax

•           Chránené dielne

•           Ďalej všetky charitatívne a neziskové organizácie

 

Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov

Spoločnosť týmto informuje zákazníkov, že ich osobné údaje spracováva v nasledujúcom rozsahu:

• meno a priezvisko,

• emailová adresa,

• telefónne číslo;

(ďalej len „Osobné údaje“).

Spoločnosť vykonáva spracovanie Osobných údajov za účelom poskytnutia odpovede zákazníkovi a ďalej za účelom marketingových aktivít Spoločnosti.

Právnym základom pre spracovanie Osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti, spočívajúce vo zvýšení odbytu výrobkov a zlepšenie vzťahu so zákazníkmi.

Osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu svojich marketingových potrieb, alebo do doby, než zákazník využije svoje právo podať námietku proti spracovaniu Osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť odovzdané tretiemu subjektu, a to agentúre zaisťujúcej organizovanie marketingových aktivít.

Spoločnosť týmto informuje zákazníka, že má v súvislosti so spracovaním Osobných údajov nasledujúce práva:

• právo na prístup k osobným údajom, tj. právo požadovať oznámenie, aké osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané a právo na poskytnutie kópií dokumentov, na ktorých sa osobné údaje nachádzajú;

• právo požadovať prevedenie opravy nepresných osobných údajov;

• právo požadovať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania v prípadoch, keď Spoločnosť už nie je oprávnená osobné údaje spracovávať;

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Spoločnosť týmto poučuje zákazníka, že má kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov . V prípade, že sú Osobné údaje Spoločnosťou spracovávané iba za účelom marketingových aktivít Spoločnosti a nie je už žiadny iný právny dôvod pre spracovanie Osobných údajov, Spoločnosť prestane bez zbytočného odkladu Osobné údaje spracovávať, o čom zákazníka vyrozumie.

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa spracovania osobných údajov , je možné kontaktovať Spoločnosť na emailovej adrese office@candy-hoover.cz.