Prihlásenie k odberu newsletterov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Dokument s informáciami na základe článku 13 legislatívneho dekrétu č. 196 z 30. júna 2003 a pre jeho účely.

V súlade s legislatívnym dekrétom č. 196 z 30. júna 2003 (zásady ochrany osobných údajov) v znení neskorších predpisov by sme vám radi poskytli nevyhnutné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré ste poskytli.

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov by nemalo byť považované za platné pre ostatné internetové stránky, ktoré by mohli byť prípadne prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach prevádzkovaných Správcom, ktorý nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za internetové stránky tretích strán. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované v súlade s článkom 13 legislatívneho dekrétu č. 196/2003 – zákona o ochrane osobných údajov. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov je tiež založené na Odporúčaní č. 2/2001 prijatom európskymi úradmi pre ochranu osobných údajov a tvoriacim súčasť pracovnej skupiny založenej na základe článku 29 smernice 95/46/ES zo 17. mája 2001, ktoré identifikuje určité minimálne požiadavky kladené na zhromažďovaní osobných údajov online a hlavne potom na spôsob, načasovania a povahu informácií, ktoré by mali správcovia vykonávajúci ich spracovanie poskytovať užívateľom, ktorí sa pripoja k príslušným internetovým stránkam bez ohľadu na účel takého pripojenia.

1. SPRÁVCOM ÚDAJOV

„SPRÁVCOM ÚDAJOV“ na základe Článku 28 zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Candy Hoover Group S.r.l. s jediným akcionárom, spoločnosť na riadenie a koordinačné aktivity Candy S.p.A. so sídlom na adrese: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) – Taliansko, kapitál spoločnosti vo výške 30 000 000,00 € plne splatený, talianske daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo v registri spoločností Monza e Brianza 04666310158, DIČ IT00786860965 – e-mail: privacy@candy.it

2. Typy spracovávaných údajov

Osobné a identifikačné údaje. Osobné údaje vrátane všetkých informácií súvisiacich s fyzickými osobami, či už identifikovaných alebo identifikovateľných, aj keď len nepriamo, s využitím ďalších informácií vrátane osobného identifikačného čísla. Identifikačné údaje, osobné údaje, ktoré umožňujú priamu identifikáciu príslušnej osoby (napríklad meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod.)

Údaje z prechádzania internetu

Informačné systémy a softvérové postupy použité na činnosť týchto internetových stránok vyžadujú pre svoju základnú činnosť určité osobné údaje, ktorých prenos je súčasťou využívania internetových komunikačných protokolov. Patria tu informácie, ktoré nie sú zhromažďované, aby mohli byť spojené s príslušnými identifikovanými osobami, ale ktoré môžu svojou povahou umožniť identifikáciu užívateľov spracovaním a pridružením údajov v držaní tretích strán. Do tejto kategórie spadajú IP adresy alebo názvy počítačových domén používané užívateľmi, ktorí navštívia tieto stránky, a tiež URI (Jednotný identifikátor zdroja) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob použitý na odosielanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede zo strany serveru (úspech, chyba a pod.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a s počítačovým prostredím užívateľa. Tieto údaje môžu byť použité na zistenie zodpovednosti v hypotetických prípadoch počítačových zločinov proti týmto stránkam.

Údaje poskytované užívateľom dobrovoľne

Voliteľné, výslovné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené na týchto stránkach a/alebo vypĺňanie formulárov určených na zhromažďovanie údajov zahŕňa následné získanie adresy odosielateľa, ktoré je nevyhnutné, aby bolo možné odpovedať na žiadosti, a tiež získanie ďalších poskytnutých osobných údajov.

Konkrétne informácie

Konkrétne informácie môžu byť uvedené na internetových stránkach vo vzťahu ku konkrétnym službám alebo k spracovaniu údajov poskytnutých užívateľom alebo príslušnou osobou. 

Cookies
Zásady týkajúce sa súborov cookie nájdete na nasledujúcom odkaze

3.Účel spracovania údajov, ku ktorému bol v prípade potreby udelený súhlas (článok 23 legislatívneho dekrétu č. 196/03)

Údaje poskytnuté dobrovoľne pri vypĺňaní formulárov určených na zhromažďovanie údajov a/alebo odosielaním e-mailov budú spracované na nasledujúce účely:

A) spracovanie údajov týkajúcich sa:

- vypĺňania formulárov určených na zhromažďovanie údajov a/alebo účasti v súťažiach, hrách a operáciách s rozdávaním cien;

- administratívnych a účtovných aktivít súvisiacich s operáciami s rozdávaním cien. Na účely používania ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov súvisí spracovanie vykonávané na administratívne a účtovné účely s vykonávaním aktivít organizačnej, administratívnej, finančnej alebo účtovnej povahy bez ohľadu na povahu spracovávaných údajov.

B) spracovanie údajov (ak nie je toto prijímanie odmietnuté):

- prijímanie na základe predchádzajúceho súhlasu pre aktivity priameho marketingu, prieskumu trhu alebo iného komerčného výskumu a priameho predaja – automatickými prostriedkami, e-mailami, telefaxom, správami MMS (multimediálnymi správami), správami SMS (krátkymi textovými správami) alebo inými správami a tiež telefonicky alebo klasickou poštou – informačných materiálov s cieľom merania úrovne spokojnosti zákazníkov, propagačných, obchodných a reklamných materiálov alebo materiálov týkajúcich sa udalostí a iniciatív usporiadaných spoločnosťou Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionárom.

C) spracovanie údajov (ak nie je toto prijímanie odmietnuté):

- prijímanie na základe predchádzajúceho súhlasu pre aktivity priameho marketingu, prieskumu trhu alebo iného komerčného výskumu a priameho predaja – automatickými prostriedkami, e-mailami, telefaxom, správami MMS (multimediálnymi správami), správami SMS (krátkymi textovými správami) alebo inými správami a tiež telefonicky alebo klasickou poštou – informačných materiálov s cieľom merania úrovne spokojnosti zákazníkov, propagačných, obchodných a reklamných materiálov alebo materiálov týkajúcich sa udalostí a iniciatív usporiadaných spoločnosťou Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionárom a tretích strán alebo pridružených spoločností pod všeobecnou kontrolou spoločnosti GIAS Srl, partnerov, ktorí patria do kategórie spoločností pôsobiacich v oblasti finančných služieb a/alebo v oblasti výroby tovaru súvisiaceho so zakúpeným spotrebičom. Kompletný zoznam spoločností patriacich k tejto skupine vám bude zaslaný ako odpoveď na žiadosť zaslanú na adresu privacy@candy.it

4. Spôsoby spracovania – Uchovanie

Spracovanie bude vykonávané automaticky a manuálne a takými prostriedkami a nástrojmi, ktoré zaručia maximálnu bezpečnosť a súkromie, a osobami, ktorým bola táto úloha konkrétne pridelená v súlade s článkom 31 a násl. legislatívneho dekrétu č. 196/03. Údaje budú zachované na dobu, ktorá neprekračuje dobu nevyhnutnú na účel, na ktorý boli údaje zhromaždené a následne spracované.

5. Rozsah komunikácie a šírenie

Vaše údaje, ktoré budú spracované, nebudú ďalej šírené a môžu byť odosielané spoločnostiam, ktoré sú zmluvne prepojené so spoločnosťou Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionárom, a to v cudzine aj v rámci Európskej únie, na základe článku 42 legislatívneho dekrétu č. 196/2003 a v rámci jeho obmedzenia. Osobné údaje môžu byť odosielané do zahraničia do krajín mimo EU v rozsahu uvedenom v článkoch 43 a 44(b) legislatívneho dekrétu č. 196/2003, aby boli splnené zmluvné povinnosti alebo na súvisiace účely. Údaje môžu byť odosielané tretím stranám, ktoré patria do nasledujúcich kategórií: 

  • spoločnosti poskytujúce služby súvisiace so správou IT systémov používaných spoločnosťou Candy Hoover Group Srl (s jediným akcionárom) a so správou telekomunikačných sieti (vrátane e-mailu)
  • spoločnosť Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionárom a tretie strany alebo pridružené spoločnosti pod všeobecnou kontrolou spoločnosti GIAS Srl, partneri, ktorí patria do kategórie spoločností pôsobiacich v oblasti finančných služieb a/alebo v oblasti výroby tovaru súvisiaceho so zakúpeným spotrebičom. Kompletný zoznam spoločností patriacich k tejto skupine vám bude zaslaný ako odpoveď na žiadosť zaslanú na adresu privacy@candy.it
  • pobočky alebo spoločnosti, ktoré predstavujú súčasť našich vzťahov súvisiacich s asistenčnými alebo konzultačnými službami 

  • kompetentné úrady na plnenie zákonných povinností a/alebo ustanovení verejných orgánov, na vyžiadanie.

Spoločnosti patriace do kategórií uvedených vyššie, na seba berú úlohu Správcu údajov alebo pracujú úplne nezávisle ako samostatní Správcovia údajov. Zoznam týchto spoločností je neustále aktualizovaný a je k dispozícii v hlavnom sídle spoločnosti Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionárom, prostredníctvom spoločnosti Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) a na vyžiadanie aj na e-mailovej adrese privacy@candy.it.

6. Povaha poskytovania údajov a odmietnutie

Užívateľ môže osobné údaje poskytovať ľubovoľne okrem údajov situácií uvedených vo vzťahu k údajom z prechádzania internetu. Poskytovanie údajov na účely uvedené v bode A) je voliteľné, ale nevyhnutné. Odmietnutie poskytnúť nevyhnutné údaje súvisiace s bodom A) bude mať za následok nemožnosť vykonávať naše aktivity, ktoré sú pevne prepojené a požadované, napríklad ide o získanie požadovaných informácií alebo o využitie služieb Správcu údajov či o účasť v aktivitách s rozdávaním cien. Poskytovanie údajov a poskytnutie súhlasu so spracovaním na účely uvedené v bodoch B) a C) je voliteľné. Odmietnutie súhlasu na účely uvedené v bodoch B) a C) vyššie nezakladá žiadne negatívne dôsledky s ohľadom na účely uvedené v bode A).

7. Práva dotknutých osôb

Svoje práva uvedené v článkoch 7, 8, 9 a 10 legislatívneho dekrétu č. 196 z 30. júla 2003 môžete uplatňovať tak, že sa obrátite na Správcu, spoločnosť Candy Hoover Group Srl e-mailom na adresu privacy@candy.it. Máte právo získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii údajov v akomkoľvek okamihu, získať konkrétny obsah o dozvedieť sa o jeho pôvode, overiť jeho správnosť alebo požiadať o jeho doplnenie, aktualizáciu či opravu (článok 7 zákona o ochrane osobných údajov).

Na základe rovnakého článku máte právo požadovať zrušenie, prevedenie do anonymnej formy alebo zablokovanie pri údajoch, ktoré boli spracované nezákonným spôsobom a tiež z legitímnych dôvodov odmietnuť v ľubovoľnom prípade manipuláciu s nimi. Keď budete kontaktovať Správcu, mali by ste poskytnúť svoju e-mailovú adresu, svoje meno, adresu a/alebo telefónne číslo, aby mohla byť vaša požiadavka správne vyriešená. Ak nechcete dostávať ďalšiu automatizovanú komunikáciu vo forme priameho marketingu (e-maily, SMS, MMS, faxy), stačí kedykoľvek odoslať na adresu privacy@candy.it e-mail, ktorý bude mať v predmete uvedené „cancellation of automated communication“ (zrušenie automatickej komunikácie), alebo využiť systémy na automatické zrušenie poskytované len pre e-maily, a už nebudete ďalej obťažovaní.

Ak nechcete dostávať ďalšiu tradičnú komunikáciu vo forme priameho marketingu (hovory operátora, tradičná pošta), stačí kedykoľvek odoslať na adresu privacy@candy.it e-mail, ktorý bude mať v predmete uvedené „cancellation of traditional communication“ (zrušenie tradičnej komunikácie), a už nebudete ďalej obťažovaní. Ak nechcete dostávať žiadnu ďalšiu komunikáciu vo forme priameho marketingu (e-maily, SMS, MMS, faxy), stačí kedykoľvek odoslať na adresu privacy@candy.it e-mail, ktorý bude mať v predmete uvedené „cancellation of marketing“ (zrušenie marketingu), a už nebudete ďalej obťažovaní.

8. Dodatky k prehláseniu o ochrane osobných údajov

Správca si vyhradzuje právo vytvárať dodatky a aktualizácie tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov a ľubovoľne a kedykoľvek pridávať či mazať niektoré jeho časti. Dotknuté osoby majú povinnosť prípadné dodatky z času na čas kontrolovať. Aby bola táto kontrola uľahčená, bude v prehlásení o ochrane osobných údajov uvedený dátum tejto aktualizácie.

Dátum aktualizácie: 3.7.2015