záručných podmienkach

CANDY HOOVER s.r.o. Záručné podmienky

Kupujúci má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie poruchy. Ak to nie je vzhľadom k povahe poruchy neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa porucha týka len súčasti výrobku, výmenu chybnej súčasti. Ak nie je taký postup možný, je kupujúci oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny výrobku. Právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné uplatniť len pri splnení všetkých zákonných predpokladov a to len vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebený alebo poškodený.

Podmienkou pre uplatnenie akéhokoľvek práva zo záruky je, že boli dodržané podmienky o spôsobe inštalácie a používaní výrobku v súlade s návodom k montáži a obsluhe.

Pri vstavaných spotrebičoch je podmienkou uplatnenia záruky odborná inštalácia výrobku vykonaná špecializovanou organizáciou.

Právo na odstránenie poruchy výrobku je kupujúci povinný uplatniť prostredníctvom najbližšieho autorizovaného servisného strediska (ďalej len servis) a umožniť overenie existencie uplatnenej poruchy vrátane zodpovedajúceho vyskúšania, príp. demontáže výrobku, v prevádzkovej dobe tohto servisu. Každé právo zo záruky je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak právo na záruku zaniká.

Pri dodržaní podmienok spôsobu užívania výrobku je na výrobok poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.

Servis posúdi oprávnenosť uplatnenia poruchy (reklamácie) a podľa povahy poruchy výrobku rozhodne o spôsobe riešenia. Kupujúci je povinný poskytnúť servisu súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva zo zodpovednosti za poruchy pre overenie existencie reklamovanej poruchy aj záručnej opravy výrobku.

Priebeh záručnej doby sa ustanovuje na dobu od riadneho uplatnenia práva na odstránenie poruchy do vykonania záručnej opravy servisom, ale len pri splnení podmienok uvedených v záručných podmienkach. Po vykonaní opravy je servis povinný vydať kupujúcemu čitateľnú kópiu opravného listu. Opravný list slúži na preukazovanie práv kupujúceho, ktorý vo vlastnom záujme pred podpisom tohto listu skontroluje jeho obsah a kópiu následne uschová.

Ak nebude uplatnená porucha zistená alebo ak sa nejedná o záruční poruchu, za ktorú zodpovedá predávajúci, alebo ak neposkytne kupujúci servisu vyššie uvedenú súčinnosť, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu aj servisu všetky prípadné náklady, ktoré im v súvislosti s týmto vzniknú.

Záruka vyplývajúca z týchto podmienok platí len na území Slovenskej republiky.

Nevzťahuje sa na opotrebenia alebo poškodenia výrobku vrátane poškodenia spôsobeného poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a i., prípadný nedostatok akosti alebo úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je poruchou výrobku, ani na výrobok použitý nad rámec bežného používania v domácnosti, napr. k podnikateľské účely.